Zásady
 •  CZ

  ZáSADY POU?íVáNí SOUBOR? COOKIE

  Stejně jako většina webových stránek pou?íváme soubory cookie. Soubor cookie je krátký text, který webová stránka m??e ulo?it na pevný disk u?ivatele. Soubory cookie umo?ňují webovým stránkám ukládat informace v za?ízení u?ivatele a později tyto informace získávat. Nejsou to programy a proto na po?íta?i nemohou nic „udělat“. Webová stránka m??e získat pouze takové informace, které do po?íta?e sama ulo?ila. Nemá p?ístup k jiným soubor?m cookie ani k dalším informacím v po?íta?i.

  Textový soubor neboli cookie m??e být nap?íklad jedine?né identifika?ní ?íslo, které webová stránka po?íta?i p?i?adila. Toto identifika?ní ?íslo se webové stránce odešle, pokud webovou stránku po?íta? navštíví znovu. Na základě toho provozovatelé webových stránek shroma??ují po?ty návštěvník? a statistiky.

  Informace uvedené v těchto zásadách jsou rozší?ením našich Hlavních zásad ochrany osobních údaj?, které nabízí ucelené informace o zp?sobu, jakým pou?íváme vaše osobní údaje na těchto webových stránkách i offline. Hlavní zásady ochrany osobních údaj? si m??ete p?e?íst zde: https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx

  Pro? jsou soubory cookie p?i pou?ívání webovych stránek spole?nosti Chubb d?le?ité?

  Soubory cookie pou?íváme k vylepšení funk?nosti webové stránky a ke shroma??ování údaj? o jejím pou?ívání, abychom ji mohli neustále zlepšovat a p?izp?sobovat preferencím u?ivatele. Hlavní d?vody:

  1. Soubory cookie umo?ňují p?izp?sobené pou?ívání webových stránek. Některé funkce na našich webových stránkách nelze bez soubor? cookie pou?ívat, nap?. p?ihlašování nebo změnu nastavení. Povolené soubory cookie jsou nezbytné pro optimální pou?ívání této webové stránky.
  2. Bez soubor? cookie nem??eme sledovat po?ty návštěvník? naší webové stránky. Bez těchto informací se zvyšují bezpe?nostní rizika a rizika podvod?, kterým se chceme vyhnout.
  3. Soubory cookie nám pomáhají sledovat, jak se u?ivatelé na naší stránce pohybují. To je d?le?ité k tomu, abychom mohli webovou stránku vylepšovat a zvyšovat její u?ivatelskou p?ívětivost.

  Pamatujte, ?e soubory cookie mohou na vašem po?íta?i ?íst pouze identifika?ní ?íslo vytvo?ené generátorem náhodných ?ísel a získávat pouze informace, které p?ímo souvisí s webovou stránkou spole?nosti Chubb. 

  Druhy soubor? cookie

  Soubory cookie mohou být bu? trvalé, nebo do?asné pro danou relaci. Tato webová stránka pou?ívá trvalé i do?asné soubory cookie.

  Trvalý soubor cookie obsahuje textový soubor odeslaný webovým serverem na webový prohlí?e?. Umo?ňuje nám shroma??ovat a analyzovat (anonymně) informace o provozu a pou?ívání webové stránky, sledovat systém a zlepšovat provozní výkon, nap?. ukládat p?edvolby, které vylepší vaši p?íští návštěvu stránky. Po zav?ení prohlí?e?e se soubory automaticky nesma?ou, ale ulo?í se v prohlí?e?i a z?stanou platné do nastaveného data expirace (pokud je u?ivatel p?ed datem expirace nesma?e).

  Do?asné soubory cookie jsou nezbytné k zajištění správného fungování této webové stránky a pou?ívají se ke správě registrace nebo p?ihlášení a p?ístupu k vyhrazeným funkcím. Ukládají se do?asně během prohlí?ení a jejich platnost kon?í na konci u?ivatelské relace po zav?ení okna prohlí?e?e. Tato webová stránka pou?ívá trvalé i do?asné soubory cookie.

  Je také d?le?ité mít na paměti, ?e některé soubory cookie (zpravidla do?asné soubory cookie) jsou nezbytné. Nezbytné soubory cookie vám umo?ňují procházet webovou stránku a pou?ívat funkce, které jste si vy?ádali. Ostatní druhy soubor? cookie m??ete zakázat a povolit pouze nezbytné soubory cookie.
  Úplný seznam soubor? cookie, které pou?íváme, je uvedený na konci těchto zásad. Tento seznam (spolu se zbytkem zásad) podléhá ob?asným změnám.

  Cílení na d?ívěj?í náv?těvníky

  Tato webová stránka pou?ívá technologie cílení na d?ívější návštěvníky, které spravují jiní provozovatelé. Prost?ednictvím cílení na d?ívější návštěvníky lze u?ivatele našich webových stránek, kte?í projevili zájem o naše slu?by, oslovit pomocí p?izp?sobených reklam. Cílení reklam je zalo?eno na naší analýze soubor? cookie, které ukazují u?ivatelovo chování. Pokud s touto formou marketingu nesouhlasíte, prosím, nepovolujte soubory slou?ící k cílení personalizovanými reklamními sděleními.

  Va?e p?edvolby soubor? cookie

  Soubory cookie m??ete povolit nebo zakázat úpravou nastavení soubor? cookie. Díky tomu m??ete odmítnout ukládání všech soubor? cookie (kromě těch nezbytných). M??ete také smazat soubory cookie, které jsou u? ve vašem za?ízení ulo?ené. Tuto funkci m??ete naleznout v menu nastavení Vašeho prohlí?e?e.

  Pamatujte, ?e po zakázání nebo smazání těchto soubor? cookie mohou některé webové slu?by (v?etně této webové stránky) p?estat správně fungovat a prohlí?ení internetu pro vás m??e být méně pohodlné nebo p?izp?sobené.

  Další obecné informace o pou?ívání soubor? cookie a podrobné rady k jejich zakázání a povolení naleznete na stránce http://www.allaboutcookies.org.

  Odhlá?ení ze sítí reklam jinych provozovatel?

  Z mnoha sítí reklam jiných provozovatel? se m??ete odhlásit. Nap?íklad m??ete navštívit Stránku zákaznických p?edvoleb organizace Digital Advertising Allience („DAA“), kde najdete informace o odhlášení z reklam zalo?ených na zájmech a volby týkající se vyu?ívání údaj? spole?nostmi DAA. M??ete také navštívitStránku odhlášení zákazník? organizace Network Advertising Initiative („NAI“), na které najdete informace o odhlášení z reklam zalo?ených na zájmech a volby týkající se vyu?ívání údaj? ?leny NAI.

  Odhlášení se u jedné nebo více spole?ností uvedených na Stránce zákaznických p?edvoleb organizace DAA nebo na Stránce odhlášení zákazník? organizace NAI zp?sobí, ?e se odhlásíte ze zobrazování obsahu nebo reklam od těchto spole?ností zalo?eného na pou?ívání internetu. Neznamená to ale, ?e u? se vám nebudou na naší webové stránce nebo jiných webových stránkách zobrazovat reklamy. Mohou se vám dále zobrazovat reklamy, nap?. podle konkrétní webové stránky, kterou prohlí?íte (tzn. kontextuální reklamy). Dále platí, ?e pokud je váš prohlí?e? nastaven k odmítnutí soubor? cookie, kdy? provedete odhlášení na webových stránkách organizací DAA nebo NAI, toto odhlášení nemusí fungovat. Další informace naleznete na webové stránce organizace DAA na adrese www.aboutads.info nebo webové stránce organizace NAI na adrese www.networkadvertising.org.

  Soubory cookie pou?ívané spole?ností Chubb

  Pou?íváme tyto soubory cookie:

  Cookie Settings


  Version: February 2020

  色和尚爱瑟瑟在线视频