Poji?tění finan?ních Rizik a profesní odpovědnosti
 •  Poji?tění pro firmy

  Poji?tění finan?ních rizik a profesní odpovědnosti

  Specializace, zku?enosti, disciplinovany úpis rizik, hluboká znalost problematiky – to staví Chubb European Group Limited na pozici lídra v poji?tění finan?ních rizik

  Nezále?í na oborech, ve kterých vaše spole?nost p?sobí. Naše pojistné produkty jsou natolik flexibilní, ?e splní jakkoli vysoké po?adavky našich klient? z r?zných obor? podnikání, a? ji? se jedná o firmy z výrobních pr?myslových odvětví, neziskových organizací ?i finan?ních institucí.

  D?le?itým aspektem pojištění finan?ních rizik a profesní odpovědnosti je kvalita nabízeného pojistného produktu. P?esto?e je v sou?asné době trh velmi konkuren?ní, v Chubb European Group Limited upisujeme rizika tak, abychom zajistili našim klient?m takovou úroveň ochrany rizik, která splní jejich specifické po?adavky a pot?eby. Klient?m nabízíme vysoký standard pojistných slu?eb, poradenství a podpory v okam?iku, kdy musí ?ešit pojistnou událost.

  Pojistné produkty Chubb European Group Limited nabízejí co nejširší rozsah pojistného krytí, které je na daných trzích dostupné.

  Pojistné produkty:

  • Pojištění odpovědnosti ?len? managementu (D&O pojištění)
  • Pojištění profesní odpovědnosti IT spole?ností
  • Pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
  • Pojištění profesní odpovědnost pro r?zné profese
  • Pojištění profesní odpovědnosti architekt?, projektant? a dodavatel?
  • Pojištění odpovědnosti p?i správě investic (IMI)
  • CYBER Enterprise Risk Management (Pojištění kybernetických rizik
  • Pojištění zpronevěry

  Naše pojiš?ovna je schopna nabídnout i jiné druhy pojištění finan?ních rizik, avšak ty jsou upisovány na základě individuálních po?adavk? našich klient?.

  Dokumenty

  色和尚爱瑟瑟在线视频