CHUBB áLTALáNOS ADATVéDELMI SZABáLYZAT
 •  Nyitólap

  CHUBB áLTALáNOS ADATVéDELMI SZABáLYZAT

  Adatvédelem a Chubb-nál

  A Chubb  az adatvédelmi el?írásoknak megfelel?en tárolja és kezeli a magánszemélyek, beleértve a biztosítottak, károsultak valamint az üzleti partnerek személyes adatait. Tudatában vagyunk annak, hogy kötelességünk az Ön személyes adatait gondosan kezelni, azok biztonságát garantálni és betartani a vonatkozó magántitok-védelmi és adatvédelmi rendelkezéseket.

  A Szabályzat célja és felépítése

  A jelen Szabályzat célja, hogy egyértelm? tájékoztatást adjon arról, hogy az Önhöz kapcsolódó információkat („személyes adatok”) mikor, miért és hogyan szerezzük be, illetve használjuk fel.

  A Szabályzat összeállítása során törekedtünk a felhasználóbarát megoldásokra. További információért kattintson az alábbi listában található valamely témára, vagy a különböz? linkeket követve tájékozódhat részletesebben az egyes témákról. A Szabályzat egyes részeit címkékkel láttuk el, hogy könnyebben megtalálhassa az Ön számára legfontosabb információkat.

  Fontos

  Alaposan olvassa át ezt a Szabályzatot. Fontos információkat tartalmaz arra nézve, hogy hogyan használjuk személyes adatait, és ismerteti az Ön törvényes jogait is. A jelen Szabályzat nem azzal a szándékkal készült, hogy a velünk fennálló biztosítási kötvényében vagy szerz?désében található feltételek vagy a vonatkozó adatvédelmi jog alapján Önt megillet? jogok helyébe lépjen.

  Tartalom

  1.Ki felel az Ön személyes adatainak kezeléséért?

  A Chubb egy vállalkozáscsoport, melyhez a Combined Insurance és ACE Europe Life márkák is hozzátartoznak. Az Ön személyes adatainak kezeléséért els?sorban az a Chubb csoporthoz tartozó társaság felel?s, amely eredetileg az Önnel kapcsolatos információt begy?jtötte (az Ön Adatkezel?je). Ha Ön nálunk kötött biztosítást, akkor a szerz?désben szerepl? Chubb vállalat tölti be ezt a szerepet.

  Az alábbiak szerint tudja megállapítani, hogy a biztosítási fedezet nyújtásának keretében melyik társaság kezeli az Ön személyes adatait:

  Amennyiben Ön kötötte a biztosítást: A Chubb vállalat és/vagy amennyiben alkuszon keresztül kötött biztosítást, az alkusz megadta nevét, címét és elérhet?ségeit.

  Ha munkáltatója vagy egy harmadik személy kötött biztosítást az Ön javára: keresse meg munkáltatóját, aki meg tudja adni Önnek a Chubb vállalat adatait. 

  Ha a személyes adatait átadtuk egy másik Adatkezel?nek (pl. viszontbiztosítónak): az els? Adatkezel? tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyes adatait átadták más Adatkezel?nek, amelyet megkereshet személyes adatainak felhasználása kapcsán, amint azt a jelen Szabályzat 6. pontjában ismertetjük. 
   

  A Chubb csoporthoz tartozó vállalkozások leírását a következ? helyen érheti el: [http://www.9o2k.site/us-en/about-chubb].


  Tudnia kell, hogy bár alapvet?en egyetlen Chubb társaság felel az Ön személyes adatainak kezeléséért, olyan adatbázisokban is tárolhatunk információkat, amelyekhez más Chubb társaságok is hozzáférhetnek. Személyes adataihoz történ? hozzáférés esetén valamennyi Chubb társaság betartja a jelen Szabályzatban lefektetett normákat.

  2.Milyen személyes adatokat gy?jtünk?

  Leend? biztosítottak és biztosítottak. A kockázatértékelés és a biztosítási szerz?dések kezelése során információkat gy?jtünk be a leend? biztosítottakról, szerz?d? felekr?l és a hozzájuk kapcsolódó személyekr?l. Ebbe a körbe tartozhatnak a leend? biztosítottra, szerz?d? félre vagy képvisel?ikre vonatkozó háttér- és kapcsolattartási adatok, valamint a kockázat felméréséhez és a biztosítási szerz?dések kezeléséhez szükséges információk. A leend? biztosított vagy szerz?d? természetes személy, vállalkozás vagy ezek képvisel?je is lehet. Az általunk begy?jtött és felhasznált személyes adatok köre attól függ, hogy milyen biztosítást kíván kötni vagy kötött, és beletartozhat más olyan személyekre vonatkozó információ is, akiket a biztosítás részeseinek kell tekinteni. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy Különleges Adatokat gy?jtsünk be és használjunk; ilyenek lehetnek például az egészségi állapotra vagy a büntetett el?életre vonatkozó adatok. Különleges Adatait csak a jog által meghatározott kivételes esetekben használhatjuk fel - további részletekért ld. az 5. pontot.

  Amennyiben Ön Biztosított, úgy szükség esetén elkérhetjük Önt?l harmadik személyek személyes adatait is, így például felel?sségbiztosítás alapján benyújtott kárigény esetén a sérelmet szenvedett harmadik fél személyes adatait. Amennyiben az lehetséges, tájékoztassa a harmadik felet arról, hogy adatait meg kell osztania biztosítójával, a Chubb-bal. Ezen harmadik személyek személyes adatait is a jelen Szabályzatnak megfelel?en kezeljük.

  Károsultak. Ha egy biztosítási szerz?dés alapján kárigényt jelent be, bekérjük az alapvet? kapcsolattartási adatait, valamint a kárigény jellegére és esetleges korábbi kárigényekre vonatkozó információkat. Amennyiben Ön a Biztosított, úgy ellen?riznünk kell az Önre vonatkozó biztosítási szerz?dés adatait és az Ön kártörténetét. A kárigény jellegét?l függ?en szükség lehet arra, hogy Különleges Adatokat is bekérjünk és használjunk, például egy baleset során az Ön által elszenvedett személyi sérülés részleteit.

  Üzleti Partnerek és Látogatók. Ha Ön üzleti partner, akkor üzleti kapcsolattartási adatokat kérünk Önt?l. Szükség esetén a szakmai ismereteire és tapasztalataira vonatkozó információt is gy?jthetünk. Begy?jthetjük kapcsolattartási adatait, ha meglátogatja honlapunkat, regisztrál egy hírlevélre vagy részt vesz valamely rendezvényünkön. Amennyiben a honlapunkon keresztül szerzünk be személyazonosítást lehet?vé tev? információt, úgy erre a személyes adatok begy?jtésekor felhívjuk a figyelmet és ismertetjük az adatgy?jtés célját is.

  Az általunk begy?jtött adatokra vonatkozóan további információt ide kattintva szerezhet.

  3.Mikor gy?jtünk személyes adatokat Önr?l?

  Leend? Biztosítottak és Biztosítottak

  • Közvetlenül Önt?l gy?jtünk adatokat, amikor biztosításkötési szándékát jelzi felénk.
  • Önnel kapcsolatos információkat kaphatunk biztosítási alkusztól, a munkáltatójától, családtagjától vagy bármely harmadik személyt?l, aki olyan biztosítást kíván kötni, nálunk, amelyben Ön megnevezésre kerül vagy amelynek Ön a kedvezményezettje.
  • Más forrásból is gy?jthetünk információt Önr?l, ha úgy véljük, hogy ez szükséges a biztosítási szerz?déshez kapcsolódó kockázat hatékony kezeléséhez és/vagy a pénzügyi b?ncselekmények elleni fellépéshez. Ilyen egyéb források lehetnek például a hitelinformációs ügynökségek vagy más megbízható szervezetek kezelésében álló, szabadon hozzáférhet? nyilvántartások és adatbázisok.

  Károsult

  • Adatokat gy?jtünk Önt?l akkor, amikor kárt jelent be. A kárt bejelentheti közvetlenül nálunk vagy képvisel?jén, alkuszán vagy a nevünkben kárigények kezelésével foglalkozó képvisel?n keresztül.
  • Akkor is gy?jthetünk információt Önr?l, ha olyan harmadik személy nyújt be kárigényt hozzánk, aki Önnel szoros kapcsolatban áll vagy egyéb módon kapcsolódik a kárigényhez - például ha a szerz?d? az Ön munkáltatója, vagy ha egy harmadik fél által beadott kárigénynek Ön az alanya.
  • Kaphatunk továbbá információkat az Ön ügyvédeit?l (vagy a munkáltatója nevében eljáró ügyvédekt?l).
  • Más forrásból is gy?jthetünk információt Önr?l, ha úgy véljük, hogy ez szükséges a kárigény ellen?rzéséhez és/vagy a pénzügyi b?ncselekmények elleni fellépéshez. Ebben a körben igénybe vehetünk szabadon hozzáférhet? nyilvántartásokat, közösségi oldalakat és más online forrásokat, hitelinformációs ügynökségeket vagy más megbízható szervezeteket.

  Üzleti Partnerek és Látogatók

  • Abban az esetben is gy?jtünk információt Önr?l, ha Ön vagy vállalkozása közös munkánk során megadja nekünk elérhet?ségeit vagy más adatait, akár közvetlenül üzleti partnerként, akár cégének képvisel?jeként dolgozik velünk.
  • Akkor is gy?jthetünk információt Önr?l, ha az általunk szervezett megbeszéléseken, rendezvényeken vagy konferenciákon részt vesz, honlapunkon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot vagy feliratkozik hírlevél- vagy értesít?-szolgáltatásunkra.
  • Amennyiben szükségesnek ítéljük az üzleti partnerekkel történ? kapcsolattartáshoz, más nyilvános forrásokból (pl. a munkáltatója honlapjáról) is beszerezhetünk  információkat.

  Amikor Ön felhívja telefonon a Chubb-ot (pl. egy kárigény bejelentésekor vagy a kárigény velünk történ? megbeszélése miatt) vagy amikor a Chubb hívja fel Önt telefonon (pl. kötvény értékesítése miatt), a telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük. A beszédparancsokra adott válaszok automatizálása és a felvétel adatainak elemzése érdekében úgynevezett Interaktív Hangválasz (Interactive Voice Response, „IVR”) technológiát is alkalmazhatunk. A telefonbeszélgetések felvételeit annak bizonyítására használjuk, hogy Ön hozzájárult egy biztosítási szerz?dés megkötéséhez vagy egy kárigény bejelentéséhez, továbbá arra, hogy munkatársainkat oktassuk, és annak érdekében, hogy a hívás pontos felvételét biztosítani tudjuk reklamációk vagy megkeresések esetén. A hívások felvételeit automatizált technológiával elemezhetjük annak érdekében is, hogy vev?szolgálati hibákat tárjunk fel (és ezt követ?en ezeket javítsuk) vagy csalás potenciális bizonyítékait fedezzük fel.

  4. Mire használjuk az Ön személyes adatait?

  Leend? Biztosítottak és Biztosítottak. Ha Ön Leend? Biztosított vagy Biztosított, akkor személyes adatait felhasználjuk a biztosítás iránti kérelmének mérlegeléséhez, a kockázatok felméréséhez és értékeléséhez, illetve, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén a kötvény kibocsátásához. A kockázatelbírálás során Profilalkotásra is sor kerülhet. Miután biztosítási szerz?dést kötöttünk Önnel, személyes adatait biztosításának kezelésére, kérelmeinek megválaszolására és a megújítási folyamat kezelésére használjuk. Személyes adatait felhasználjuk továbbá törvény vagy szabályozó hatóság által biztosítóként ránk rótt kötelezettségek teljesítéséhez is.

  Károsultak. Ha Ön károsult, a személyes adatait felhasználjuk kárigényének elbírálásához, illetve az esetleges kártérítés kifizetéséhez. Szükségünk lehet személyes adataira a potenciális csalások kockázatának megítéléséhez is, amelynek során automatikus eljárásokon alapuló Profilalkotásra is sor kerülhet. Ha Ön egyben Biztosított is, úgy a kárigényhez kapcsolódó személyes adatait felhasználjuk a biztosítás megújítása, illetve esetleges kés?bbi biztosítási kérelmének elbírálása során is.

  Üzleti Partnerek és Látogatók. Ha Ön üzleti partnerünk, személyes adatait kapcsolatunk fenntartásához használjuk, amibe beletartozik, hogy marketing-anyagokat küldünk Önnek (amennyiben ehhez megfelel? hozzájárulással rendelkezünk) és meghívjuk rendezvényeinkre. Szükség esetén személyes adatait használjuk ahhoz is, hogy szolgáltatást nyújtsunk vagy megrendeljünk, továbbá hogy az Önnel vagy munkáltatójával fennálló szerz?désünket kezeljük és adminisztráljuk. Ha Ön látogató, személyes adatait jellemz?en arra használjuk, hogy regisztráljuk honlapunk egyes részein, további tájékoztatást kérjünk Önt?l, eljuttassuk Önhöz a kért referenciaanyagokat vagy meghívjuk valamely rendezvényünkre.

  Adatelemzés. Rendszeresen elemezzük az információkat különböz? rendszereinkben és adatbázisainkban annak érdekében, hogy így javítsuk üzleti m?ködésünket, jobb szolgáltatást nyújthassunk és növeljük kockázatelemzési és más biztosításmatematikai modelljeink pontosságát. Miel?tt az információkat az elemzéshez rendelkezésre bocsátanánk, az adatmez?k összesítése és, ahol erre lehet?ség van, anonimizálás útján (különösen a Biztosítási Szerz?dés Adatai és a Kárigény Részletei tekintetében, amelyek meghatározása az 1 Függelékben található) törekszünk személyes adatai védelmének biztosítására.

  5. Az Ön személyes adatainak védelme

  Gondoskodunk arról, hogy személyes adatait kizárólag a 4. pontban és a 2. Függelékben meghatározott célokból és csak akkor használjuk fel, amennyiben megbizonyosodtunk róla, hogy

  • Ön beleegyezését adta az adat ilyen felhasználásához, vagy
  • a személyes adatok felhasználása egy szerz?dés teljesítéséhez vagy egy Önnel megkötend? szerz?dés el?készítéséhez szükséges (pl. hogy kezeljük biztosítási szerz?dését), vagy
  • személyes adatának felhasználása vonatkozó jogi kötelezettség vagy hatósági rendelkezés teljesítéséhez szükséges (pl. az MNB követelményeinek való megfelelés érdekében), vagy
  • személyes adatainak felhasználása a tevékenységünkhöz kapcsolódó "jogos érdekünk" céljára szükséges (például termékeink fejlesztése vagy elemzések futtatása adatbázisainkon), feltéve, hogy minden esetben arányosan, az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartásával járunk el.

  Különleges Adatok gy?jtése és/vagy felhasználása el?tt igazolnunk kell, hogy törvényben meghatározott valamely kivételszabály kifejezetten lehet?vé teszi az adott információk felhasználását. Ezek a kivételek általában a következ?k:

  • az Ön kifejezett hozzájárulása,
  • jogi igények el?terjesztése, érvényesítése vagy védelme általunk vagy harmadik személy jogosultak által,
  • az EU tagállamok vagy az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR) érvényesít? más országok jogszabályai által adott biztosító-specifikus kivétel, például a biztosított családtagjai egészségügyi adatainak kezelése vagy csoportos biztosítás alá tartozó személyek Különleges Adatai vonatkozásában.

  FIGYELEM: Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul Különleges Személyes Adatainak kezeléséhez, vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ugyanakkor tudnia kell, hogy ha ezt teszi, úgy elképzelhet?, hogy a továbbiakban nem tudunk biztosítási szolgáltatásokat nyújtani Önnek (és ha Ön visszavonja a hozzájárulását ahhoz, hogy egy biztosító vagy viszontbiztosító használja az adatait, úgy lehetséges, hogy a biztosítást nem tudjuk fenntartani). Ez azt jelentheti, hogy biztosítási szerz?dése megszüntetésre kerülhet. Amennyiben Ön mégis a visszavonás mellett dönt, úgy részletesen ismertetjük annak lehetséges következményeit, köztük a megszüntetés következményeit (például ilyen esetben nehézségekbe ütközhet kés?bbi biztosításainak más biztosítónál történ? megkötése során), valamint a megszüntetéshez kapcsolódó esetleges díjakat.

  Kérjük, kattintson ide, ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen információkat gy?jtünk és használunk fel Önr?l, és miért véljük úgy, hogy az információk felhasználása megfelel?en történik az egyes tevékenységek esetében.

  6. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

  Számos kívülálló személlyel m?ködünk együtt annak érdekében, hogy segítsenek bennünket tevékenységünk végzése és szolgáltatásaink nyújtása során. Ezen harmadik feleknek id?nként szükségük lehet arra, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

  Leend? Biztosítottak és Biztosítottak esetében ilyen harmadik felek lehetnek:

  • Alkuszok, Egyéb Biztosítók / Viszontbiztosítók és Küls? Ügyintéz?k, akik együttm?ködnek velünk a biztosítások megkötésében és kezelésében,
  • Szolgáltatók, akik informatikai és back office rendszereink m?ködtetésében segítenek,
  • Szabályozó hatóságaink, köztük a CNIL és az ACPR, valamint az EU-ban és máshol m?köd? szabályozó hatóságok és b?nüldöz? szervek,
  • Hitelinformációs ügynökségek és a pénzügyi szolgáltatások terén a csalás megel?zéséért dolgozó szervezetek,
  • Ügyvédek és egyéb szakmai szolgáltatásokat nyújtó cégek.

  A Károsultak esetében ide tartozhatnak:

  • A Küls? Ügyintéz?k akik együttm?ködnek velünk a kárigények kezelésében,
  • Kárrendez?k és Kárszakért?k, akik segítenek a kárigények értékelésében és kezelésében,
  • Szolgáltatók, akik segítenek informatikai és back office rendszereink m?ködtetésében,
  • Segítségnyújtók, akik káresemény bekövetkeztekor segítséget nyújthatnak Önnek,
  • Ügyvédek, akik Önt, bennünket vagy egy harmadik fél károsultat képviselik,
  • Hitelinformációs ügynökségek és a pénzügyi szolgáltatások terén a csalás megel?zéséért dolgozó szervezetek.

  Elképzelhet?, hogy törvény vagy hatósági rendelkezés kötelez minket arra, hogy személyes adatait kiadjuk a bíróságoknak, szabályozó hatóságoknak, b?nüldöz? szerveknek vagy bizonyos esetekben más biztosítóknak. Ha vállalkozásunk egy részét eladnánk, akkor személyes adatait is át kellene adnunk a vev?nek.

  Segítségnyújtók: a szolgáltatók egy speciális csoportja, akiket egyes biztosítástípusoknál (pl. bizonyos utasbiztosításoknál) veszünk igénybe azért, hogy vészhelyzetben vagy más asszisztencia-igény esetén segítséget tudjunk nyújtani Önnek.

  Alkuszok (brókerek): a biztosítási alkuszok segítenek a természetes személyeknek vagy vállalkozásoknak a biztosítások megszervezésében és letárgyalásában, továbbá a biztosítást kötni szándékozó személyek vagy vállalkozások nevében közvetlen kapcsolatot tartanak a biztosítókkal, így a Chubb-bal is.

  Kárszakért?k: a biztosításhoz köt?d? meghatározott terület szakért?i, például egészségügy, igazságügyi könyvszakért?, mediáció vagy rehabilitáció, akik a Chubb megbízásából segítenek elbírálni a kárigény valódiságát és értékét, és tanácsot adnak a kár rendezéséhez és a károsultak megfelel? kezeléséhez.

  Adatkezel?: olyan természetes vagy jogi személy (például egy cég), amely a személyes adatok kezelésének módját és célját meghatározza. Például az Önnel biztosítást köt? Chubb vállalkozás az Ön Adatkezel?je, mivel ? dönti el az Ön személyes adatai gy?jtésének módját, a gy?jtött adatok körét és ezek felhasználásának célját.

  ACPR: az „Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution”-t jelenti, amely közigazgatási szervként a bankok és biztosítók tevékenységét felügyeli Franciaországban.

  CNIL: a „Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés”-t jelenti, amely minden szervezet tekintetében a személyes adatok kezelését felügyeli Franciaországban.

  Leend? Biztosított és Biztosított: ez a kifejezés jelenti a jöv?beli, jelenlegi vagy korábbi szerz?d?ket, és minden olyan személyt, aki valamely biztosításunk alapján biztosítási fedezetben részesül (például amikor egy alkalmazott a munkáltatója által kötött biztosítás hatálya alá esik).

  Kárrendez?: független kárszakért?, aki a nevünkben komplex vagy vitatott kárigényeket vizsgál ki.

  Egyéb Biztosítók / Viszontbiztosítók: egyes esetekben közösen vagy „szindikátus” keretében nyújtunk biztosítást. Ez azt jelenti, hogy biztosítók egy csoportja (amelynek mi is tagja vagyunk) köti meg a biztosítási szerz?dést. Viszontbiztosításra is sor kerülhet, ami azt jelenti, hogy a biztosító maga is biztosítást köt egy viszontbiztosítónál az általa Önnel szemben vállalt kockázatok egy részére. A Chubb is vásárol viszontbiztosítást, és más biztosítók vonatkozásában viszontbiztosítóként is m?ködik.

   Profilalkotás: a személyes adatok elemzésére szolgáló, emberi közbeavatkozás nélküli automatizált folyamat (például számítógépes program), amelynek célja, hogy értékelje az Ön viselkedését vagy el?re jelezzen bizonyos dolgokat, melyek biztosítási szempontból relevánsak lehetnek, például az Ön valószín?síthet? kockázati profilját.

  Különleges Adat: minden olyan személyes adat, amely az Ön egészségi állapotára, genetikai vagy biometrikus jellemz?ire, büntetett el?életére, szexuális életére, szexuális orientációjára, faji vagy etnikai származására, politikai, vallási vagy filozófiai nézeteire, illetve szakszervezeti tagságára vonatkozik. A Chubb-nál (a munkavállalóinkra vonatkozó adatoktól eltekintve, melyek kívül esnek a jelen Szabályzat tárgykörén) rendszerint csak az egészségi állapotra vagy büntetett el?életre vonatkozó adatokat kezeljük.

  Szolgáltatók: harmadik felek, akikhez tevékenységünk egyes feladatait kiszervezzük. Szolgáltatókat veszünk igénybe például az új szerz?dések adatainak felviteléhez. Egyes ilyen szolgáltatók "felh?alapú" informatikai alkalmazásokat vagy rendszereket használnak, ami azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait a szervereiken tárolják, de a mi ellen?rzésünk alatt és utasításaink szerint. Minden szolgáltatónktól megköveteljük, hogy tartsa tiszteletben a személyes adatok bizalmas jellegét és biztonsági követelményeit.

  Ügyvédek: gyakran alkalmazunk ügyvédeket, ha komplex vagy vitatott kárigények kapcsán vagy akár károkhoz nem kapcsolódóan jogi tanácsra van szükségünk. Amennyiben Ön kárigényt jelent be, úgy Önt is képviselhetik saját ügyvédei.

  Telematikai adatok:  személyre szabottabb megújítási ajánlatot tudunk készíteni az Ön viselkedését monitorozó, automatikusan el?állított adatok felhasználásával. Ilyen például egy járm?be szerelt eszközb?l származó adat, amely az Ön vezetési szokásairól árulkodik.

  Küls? ügyintéz?k: a Chubb csoporton kívüli társaságok, amelyek a biztosítások megkötésének, a kárigények kezelésének vagy mindkett?nek az ügyintézését végzik a nevünkben. Minden küls? ügyintéz?t?l megköveteljük, hogy a személyes adatokat a jogszabályi el?írásoknak, a jelen Szabályzatnak és utasításainknak megfelel?en kezelje.

  7.Közvetlen üzletszerzés

  Személyesadatait felhasználhatjuk arra, hogy direkt marketing üzeneteket küldjünk Önnek a biztosítási konstrukcióinkról vagy kapcsolódó szolgáltatásainkról. Ez történhet e-mail, levél, SMS, telefon vagy célzott online hirdetések útján.

  A legtöbb esetben a személyes adatok marketingcélú felhasználása a jogos érdekünkön alapul, bár egyes esetekben az Ön jóváhagyása szükséges hozzá (például ahol jogszabály ezt megköveteli). Önnek lehet?sége van arra, hogy bármikor megtiltsa a közvetlen üzletszerzés bármely formáját - oly módon, hogy követi az elektronikus üzenetekben található leiratkozó linket vagy megkeres bennünket a 12. pontban található elérhet?ségeinken.

  Arra törekszünk, hogy a közvetlen üzletszerzést ésszer? és arányos keretek között tartsuk, és hogy olyan üzenetekkel keressük meg Önt, amelyek a rendelkezésünkre álló információk alapján érdekl?désére tarthatnak számot.

  8.Nemzetközi Adattovábbitás

  Id?nként szükséges lehet, hogy személyes adatait átadjuk a Chubb csoport Európán (az Európai Gazdasági Térségen) kívül található tagjainak. Emellett adataihoz hozzáférést adhatunk Európán kívül található Szolgáltatóinknak vagy Segítségnyújtóinknak.

  Másesetekben is továbbíthatjuk külföldre a személyes adatait, például amennyiben egy külföldi b?nüldöz? hatóságtól erre irányuló megkeresést kapunk.

  Minden esetben törekszünk arra, hogy az információk külföldre történ? továbbítását gondosan, az Ön jogainak és érdekeinek védelmét biztosítva végezzük:

  • személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyek biztosítják a személyes adatok megfelel? szint? védelmét, vagy amennyiben megbizonyosodunk arról, hogy az Ön személyes adatok védelméhez f?z?d? jogait egyéb megállapodások biztosítják,
  • a Chubb vállalatcsoporton belüli információátadásra bels? megállapodás vonatkozik, amely konkrét szerz?déses rendelkezések révén biztosítja, hogy a személyes adatok a Chubb csoporton belül mindenhol megfelel? és egységes szint? védelmet élvezzenek,
  • a Szolgáltatóknak és más harmadik feleknek történ? adattovábbítást minden esetben szerz?déses kötelezettségek biztosítják, szükség esetén pedig további garanciákat is megkövetelünk, például tanúsítási mechanizmusokat, úgy mint az EU-USA Privacy Shield az EU-ból az USA-ba továbbítását személyes adatok védelmér?l,
  • a b?nüldöz? szervekt?l vagy szabályozó hatóságoktól érkezett információ-kéréseket alaposan megvizsgáljuk, miel?tt személyes adatokat adnánk át.

  Ön jogosult további információt kérni t?lünk a fentiekben részletezett garanciákról. Ha további tájékoztatást szeretne, keressen meg minket a 12. pontban ismertetett módon.

  9.Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

  Az automatikus döntéshozatal olyan döntést jelent, amely személyes adatainak kizárólag automatizált kezelése alapján születik meg. Ezt azt jelenti például, hogy olyan szoftverkódot vagy algoritmust alkalmazunk az adatkezeléshez, amelyhez nincs szükség emberi beavatkozásra.

  Mivel a Profilalkotás automatikus adatkezelést használ, id?nként összekapcsolják az automatikus döntéshozatallal. Nem minden profilalkotás eredményez azonban automatikus döntéshozatalt, de ez is el?fordulhat.

  Ha Ön Leend? Biztosított vagy Biztosított, úgy lehetséges, hogy automatikus döntéshozatal útján ellen?rizzük a hitelképességét. A biztosítási kockázatvállalás körében a profilalkotást rutinszer?en végrehajtjuk az (1. Függelék szerint meghatározott) Személyes Kockázattal Kapcsolatos Információk alapján, így értékeljük az egyéni kockázatot (illetve, hogy Ön milyen hatással lehet a Biztosítottak egy csoportjának összesített kockázatára), és így számoljuk ki a biztosítási díjakat, továbbá így döntjük el, hogy megkössük vagy megújítsuk-e Önnel a biztosítást. Emellett Automatikus Döntéshozatalt használhatunk a Telematikai Adatok kapcsán is a megújítási döntés során.

  Ha Ön Károsult, akkor Profilalkotás vagy az automatikus adatkezelés más formája segítségével mérhetjük fel annak valószín?ségét, hogy kárigénye csalárd, vagy más módon gyanút kelt-e.

  Ha a Profilalkotáshoz Különleges Adatokra is szükség van, (például az életbiztosításnál az egészségügyi adatokra vagy a gépjárm?-biztosításnál korábbi közlekedési kihágásokra), úgy a Különleges Adatait felhasználhatjuk modellünkben.

  Amennyiben az automatikus döntéshozatal során meghozott döntés jelent?s hatással van Önre, például ha jogi következményeket von maga után, Önt megilletik bizonyos jogok. Ezen jogait illet?en további tájékoztatást a 10. és 11. pontokban talál.

  10. Meddig ?rizzük meg az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait a jelen Szabályzat 4. pontjában ismertetett célok eléréséhez szükséges ideig ?rizzük meg. Bizonyos körülmények között hosszabb ideig is meg?rizhetjük személyes adatait, például amennyiben erre jogi el?írások, hatósági, adózási vagy számviteli rendelkezések köteleznek bennünket.

  Speciális körülmények fennállása esetén szintén hosszabb ideig ?rizzük személyes adatait annak érdekében, hogy pontos nyilvántartásunk legyen az Önnel folytatott ügyletekr?l, arra az esetre, ha panasszal élne vagy megkérd?jelezné valamely döntésünket, illetve ha alapunk van feltételezni, hogy a személyes adataihoz vagy ügyleteihez kapcsolódóan perre kerülhet sor.

  Adatmeg?rzési szabályzatot dolgoztunk ki, amelyet az általunk kezelt nyilvántartások vonatkozásában alkalmazunk. Ha már nincs szükség az Ön személyes adataira, akkor gondoskodunk róla, hogy azokat biztonságos módon töröljük, vagy úgy tároljuk, hogy a továbbiakban tevékenységünk során ne tudjuk felhasználni ?ket.

  11.Milyen jogok illetik meg Önt?

  Személyes adataihoz f?z?d?en számos joggal rendelkezik.

  Kérhet az adataihoz hozzáférést, kérheti az esetleges hibák helyesbítését, a szükségtelenné vált adatok törlését, az adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen, élhet az adathordozhatósághoz való jogával, kérhet további információt az Automatikus Döntéshozatal és Profilalkotás vonatkozásában, továbbá felvilágosítást kérhet a Nemzetközi Adattovábbítás jogalapja tekintetében. Emellett panasztételi jogával élhet a Felügyeleti Hatóságánál. Az egyes jogokkal kapcsolatosan további információ érhet? el a vonatkozó linkre kattintva vagy az alábbi táblázatban.

  Jogainak érvényesítése érdekében a 12. pontban ismertetett módon léphet velünk kapcsolatba. Amennyiben jogait érvényesíteni kívánja, úgy a következ?kre hívjuk fel a figyelmét:

  Nevesített Jog A jog tartalma
  Hozzáférés

  Kérheti, hogy:

  • közöljük Önnel, hogy kezeljük-e személyes adatait,
  • adjuk át Önnek adatai másolatát,
  • amennyiben a kérdéses információ ebben a Szabályzatban nem szerepel, úgy adjunk további tájékoztatást személyes adatairól, így például arról, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, mire használjuk ?ket, kinek bocsátjuk rendelkezésére azokat, továbbítjuk-e külföldre az adatokat és a továbbítás során hogyan gondoskodunk védelmükr?l, meddig ?rizzük ?ket, milyen jogai vannak Önnek, hogyan tehet panaszt, honnan szereztük meg személyes adatait és végeztünk-e Automatikus Döntéshozatalt vagy Profilalkotást.
  Helyesbítés

  Kérheti t?lünk, hogy helyesbítsük pontatlan személyes adatait.

  Miel?tt a helyesbítést végrehatjuk, elképzelhet?, hogy meg kívánunk gy?z?dni az adatok pontosságáról.

  Törlés

  Kérheti t?lünk hogy töröljük személyes adatait, de csak abban az esetben, ha

  • már nincs szükség rájuk abból a célból, amiért begy?jtöttük azokat, vagy
  • Ön visszavonta hozzájárulását (ahol az adatkezelés hozzájáruláson alapult), vagy
  • érvényesítette a tiltakozáshoz való jogát (ld. alább, "Tiltakozás"), vagy
  • az adatkezelés törvénytelenül történt, vagy
  • a törlés a Chubb-ra irányadó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

  Nem vagyunk kötelesek eleget tenni az Ön személyes adatok törlésére irányuló kérésének, ha a személyes adatok kezelésére:

  • valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
  • jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

  Vannak más esetek is, amikor nem vagyunk kötelesek eleget tenni az adatok törlése iránti kérésnek, de a fent említett két körülmény esetében a legvalószín?bb, hogy a törlés iránti kérelmét visszautasítjuk.

  Korlátozás

  Kérheti t?lünk, hogy korlátozzuk (vagyis megtartsuk, de ne használjuk) személyes adatait, de csak abban az esetben, ha

  • helyességüket megkérd?jelezte (ld. helyesbítés), hogy meggy?z?dhessünk helyességükr?l, vagy
  • az adatkezelés törvénybe üközik, de Ön nem igényli a törlést, vagy
  • már nincs szükség rájuk abból a célból, amiért begy?jtöttük azokat, azonban továbbra is szükségünk van rájuk jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  • Ön gyakorolta tiltakozáshoz való jogát és az els?bbséget élvez? indokok ellen?rzése még folyik.

  A korlátozás iránti kérés után tovább használhatjuk személyes adatait, amennyiben

  • ehhez Ön a hozzájárulását adta, vagy
  • azok jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, vagy
  • azok más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükségesek.
  Hordozhatóság

  Kérheti t?lünk, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek, vagy közvetlenül  egy másik Adatkezel?nek, de kizárólag akkor, ha

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerz?dés teljesítésén alapul, és
  • az adatkezelés automatikusan történik.
  Tiltakozás

  Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben azok kezelésének jogalapja a mi "jogos érdekünk", és Ön úgy véli, hogy alapvet? jogai és szabadságai felülírják a mi jogos érdekeinket.

  Miután Ön kifogást emelt, nekünk lehet?ségünk van bizonyítani, hogy olyan megfelel? jogos érdekünk áll fenn, amely felülírja az Ön alapvet? jogait és szabadságait.

  Automatikus Döntéshozatal

  Kérheti, hogy ne hozzanak ügyében olyan döntést, amely kizárólag automatikus adatkezelésen alapul (ld. 9. pont), de kizárólag akkor, ha az ilyen döntés

  • Önre nézve joghatással járna (például egy kárigény elutasítása), vagy
  • másként jelent?s hatást gyakorolna Önre.

  Ilyen esetben Ön emberi közrem?ködés beiktatását kérheti a döntéshozatalba, mi pedig gondoskodunk róla, hogy Ön lehet?séget kapjon a folyamat során álláspontja kifejtésére és/vagy az automatikus döntés megkérd?jelezésére.

  Az Ön emberi közbeavatkozás kérésére vagy a döntés megkérd?jelezésére vonatkozó joga nem érvényesíthet? akkor, ha az automatikus döntéshozatal révén megszületett döntés

  • szükséges az Önnel fennálló szerz?dés megkötéséhez vagy teljesítéséhez,
  • jogszabályi felhatalmazáson alapul és az Ön jogait és szabadságait megfelel? garanciák védik, vagy
  • az Ön kifejezett hozzájáruláson alapul.
  Nemzetközi adattovábbítás

  Kérheti, hogy bocsássunk az Ön rendelkezésére másolatot a személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történ? továbbítására vonatkozó garanciákról, vagy adjuk meg az elérésükhöz szükséges hivatkozást.

  Az adattovábbítási megállapodásokat és egyéb kapcsolódó dokumentumokat szerkeszthetjük (például kitakarhatunk a dokumentumokból bizonyos információkat) az üzleti titkok védelme érdekében.

  Felügyeleti Hatóság

  Személyes adatainak kezelése kapcsán Ön jogosult panasszal élni országa felügyeleti hatóságánál. Magyarországon az adatvédelemért felel?s felügyeleti hatóság a NAIH (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu).

  Kérjük, hogy el?ször velünk próbálja meg rendezni az esetleges problémákat, bár joga van bármikor kapcsolatba lépni a felügyeleti  hatósággal.

  Azonosítás
  Komolyan vesszük a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások titkosságát, ezért fenntartjuk a jogot, hogy személyazonosságának igazolására kérjük Önt, ha ezen nyilvántartásokra vonatkozó kéréssel fordul hozzánk.
  Díjak
  Nem kérünk díjat azért, hogy Ön a személyes adataihoz f?z?d? bármely jogát gyakorolja, kivéve, ha a információhoz való hozzáférés iránti kérése megalapozatlan, ismétl?d? vagy túlzott mérték?, mely esetben a körülmények fényében ésszer? mérték? díjat számítunk fel. A kérés teljesítése el?tt tájékoztatjuk az esetleges díjakról.
  Id?igény
  Törekszünk arra, hogy minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszoljunk, kivéve, ha különösen bonyolult ügyr?l van szó vagy több kérést is kaptunk Önt?l, mely esetben törekszünk a három hónapon belüli válaszadásra. Amennyiben egy hónapnál hosszabb id?t vesz igénybe válaszunk, err?l tájékoztatni fogjuk Önt. El?fordulhat, hogy megkérdezzük Önt, hogy pontosan mit szeretne kapni t?lünk vagy mi aggasztja. Ez segít bennünket abban, hogy gyorsabban reagáljunk kérésére.
  Harmadik Felek Jogai
  Nem vagyunk kötelesek eleget tenni az olyan kérésnek, amely hátrányosan befolyásolná más érintett személyek jogait vagy szabadságait.
  12.Kapcsolatfelvétel és panaszok

  A jelen Szabályzattal kapcsolatos minden kérdésben, ideértve az érintettek jogainak érvényesítésére vonatkozó kéréseket is, az els?dleges kapcsolattartó az Adatvédelmi Tisztvisel?nk. Az Adatvédelmi Tisztvisel?vel az alábbi módokon veheti fel a  kapcsolatot:
   
  E-mail cím: dataprotectionoffice.europe@chubb.com 

  Postacím:
  Data Protection Officer,
  Chubb, 100 Leadenhall Street,
  EC3A 3BP, London, Egyesült Királyság

  Amennyiben személyes adatai használatával kapcsolatban panasza vagy aggodalma merül fel, kérjük, el?ször velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi a lehet? leggyorsabban megpróbáljuk megoldani a problémát. Emellett Ön bármikor jogosult panasszal élni országa adatvédelmi hatóságánál.

  Updated December 2019

  色和尚爱瑟瑟在线视频